Terug

Inkomsten en uitgaven SCM


Omschrijving:

Overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Cultuur Moerdijk

STICHTING CULTUUR MOERDIJK

ANBI GEGEVENS t.b.v. beleidsplan 2017

SCM staat met de volgende gegevens geregistreerd:
naam Stichting Cultuur Moerdijk
RSIN-nummer 805097739
Kvk-nummer 41106998

 

Financiële verantwoording 31-12-2017 31-12-2016
Balans
Activa
Vlottende activa
Overlopende activa 4.515 6.875
Liquide middelen 30.592 20.753
Totaal 35.107 27.628
Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal 5.781 5.150
Voorzieningen 19.028 17.948
24.809 23.098
Kortlopende schulden
Overlopende passiva 10.298 4.530
10.298 4.530
Totaal 35.107 27.628
Resultatenrekening 2017 2016
Inkomsten
Subsidies 31.250 35.000
Sponsoring / advertenties 6.500 7.500
Advertenties 50 0
Kaartverkopen 12.583 14.090
Abonnementenverkoop 60 0
Horeca 1.906 2.604
Overige inkomsten 6.798 6.246
59.146 65.440
Uitgaven
Vergoedingen derden 28.004 37.814
Vrijwilligerskosten 4.322 2.938
Afschrijvingen 0 1.400
Huisvestingskosten 3.982 2.807
Promotiekosten 11.936 12.595
Kantoorkosten 1.214 1.699
Algemene kosten 1.832 3.510
Financieringsbaten/-kosten 93 13
Bijzondere baten/lasten 7.132 3.624
58.515 66.400
Batig/nadelig saldo 631 -960
   
Totaal 59.146 65.440
De activiteiten van de stichting 2017 2016
basistaak:
– vraagbaak en en centraal punt
– netwerkdag voor het culturele 1 1
en maatschappelijke veld
– Moerdijkse Cultuurprijs 0* 1
– Uit-in-Moerdijk culturele markt 0 1
*uitgereikt op 2-2-2018
aanvullende taken:
– concerten 10 12
– exposities 5 4
– filmhuis 18 19
– kunst-&cultuurroute 4 4
– kunst op school 23 11
– canon van moerdijk 0 0
– canon van moerdijk levensecht 2 0
– bevrijding 70 jaar 0 0
– nieuwe initiatieven 3 3
 – lezingen 1 0
– cursussen kunst 2 0